03/13 

2020  m. kovo  20 d. 10 val. kredito unijoje „Tikroji viltis“ (L.Petravičiaus a.4A , Naujoji Akmenė) šaukiamas pakartotinis kredito unijos „Tikroji viltis“ narių visuotinis susirinkimas, numatant sekančią darbotvarkę:

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio pristatymas ir tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo (nuostolių dengimo) tvarkos priėmimas.
  5. Kredito unijos paskolų komiteto nario rinkimas.
  6. Kredito unijos įstatų naujos redakcijos tvirtinimas.
  7. Kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos 2020 metams tvirtinimas.

SVARBI INFORMACIJA: Kredito unijos narius svarstomais klausimais prašome balsuoti raštu. Bendrąjį balsavimo biuletenį galite rasti ČIA arba klientų aptarnavimo vietose.

Su darbotvarkėje numatytų klausimų nutarimų projektais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose,  adresu L.Petravičiaus a.4A, Naujoji Akmenė.  Asmuo, įgaliotas teikti išsamią informaciją apie šaukiamą visuotinį narių susirinkimą – administracijos vadovė Virginija Stonkuvienė, tel. 8-425 52756, el.p. v.stonkuviene@lku.lt

 Kredito unijos „Tikroji viltis“ valdyba